รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีในโอกาส
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35_2