ประกาศ
– แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล)
– กำหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– เรื่อง จัดตั้งสนง.สภา
 รื่อง งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2561
– แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
– แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  new4
– แต่งตั้งรองอธิการบดี new4
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  new4
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ new4
– งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 new4
– แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหน่งที่ว่าง new4
– 
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนโครงสร้างการบริหารทางวิชาการและการบูรณาการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ new4
เรื่อง ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง new4
การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ new4