ประกาศ

– แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.. new4
– หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๖ ราย new4
– แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล)
– กำหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต
วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– เรื่อง จัดตั้งสนง.สภา
 รื่อง งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2561
– แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
– แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– แต่งตั้งรองอธิการบดี
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑
– งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 
– แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
– 
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนโครงสร้างการบริหารทางวิชาการและการบูรณาการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ