KAS_6752

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอำนวย เนตยสุภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่าย ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ สำนักงานอธิการบดี “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 ” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  แก่ ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งสำนักงานอธิการบดีนับเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ จำนวนประมาณ 350 คน

          นายกสภา ฯ ได้ให้ความมั่นใจในนโยบายการบริหารงานอย่างต่อเนื่องในเชิงระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเช่นเดิม แต่ในด้านการบริหารจัดการองค์กรจะมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยจะมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดและทุกเรื่องต้องผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นายกสภา ฯ ขอให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมกันสะท้อนปัญหาที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กร “สำนักงานอธิการบดี” ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเป็น”สำนักงานมหาวิทยาลัย” ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 เพื่อให้การทำงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคี โดยขอให้ติดตามการออกข้อบังคับต่างๆที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกเดือน นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8” เป็นครั้งที่ ห้า

          ทั้งนี้ ประชาคม มก. สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://council.ku.ac.th/ และแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์