กิจกรรม


อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ

 

             ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมและประชุมปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ

 

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายเรื่อง Financing and Governance in Autonomous University
ในการประชุมโครงการ Advancing University Financing Management Practice in Southeast Asia / ADVANSE
ณ.อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 


วิดีโอคลิปสรุปการส่งมอบผลงาน ของ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28
แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มก. คนที่ 29
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
อ่านต่อ

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หารือร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หารือร่วมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนอานันทมหิดล
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะสังคมศาสตร์
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …