การปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
อ่านต่อ …
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan”
เพื่อการจัดทำแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 24-25 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

นายกสภา ฯ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว
ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
วันที่ 16 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธี “นพรัตน์วชิระไหว้ครู” พร้อมมอบทุนการศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2559
อ่านต่อ…

นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
และเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 10 กันยายน 2559
อ่านต่อ…