ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมได้นำเสนอวิดีโอคลิปการส่งมอบงานของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28) แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 29) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

          ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับทราบและเห็นว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงให้สรุปผลงานในแต่ละโครงการและนำมาพิจารณาในการประชุมสภาหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เพื่อพิจารณานำผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้วและเห็นควรดำเนินการต่อเนื่องมากำหนดเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต