รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดป้าย KUR+ (KU Radio Plus) โดยมี รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพนม สมิตานนท์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นมิติใหม่และรูปแบบใหม่ในการบริหารงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  “สถานีวิทยุ ม.ก. สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ” ภายใต้การบริหารงานของ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย KUR+ จะเป็นหน่วยงานภายใต้ KU Radio Network ทำงานแยกจากการกระจายเสียง โดยมีภารกิจในการบริหารงาน ดังนี้
          1. การจัดการด้านเนื้อหา (Content) โดยการนำเนื้อหามาบริหารจัดการเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกประเภท
          2. การจัดงาน (Event) ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในรูปแบบต่างๆ และต้องมีการเผยแพร่ผ่านวิทยุกระจายเสียงในขั้นตอนสุดท้าย
          3. การจัดฝึกอบรม สื่อกระจายเสียงและอื่นๆ ในรูปแบบ Academy