วันที่ 29 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เวลา 9.30-12.30 น.   ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ศ.ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน อุปนายกสภา  รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ นายอำนวย เนตยสุภา นายสกล มงคลธรรมากุล  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน วิทยาเขตกำแพงแสน ในกิจกรรมเดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8 โดยมี รศ.ดร. บรรจบ ภิรมมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสนให้การต้อนรับ

p29_19_exposure (1)

          กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปพัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาเขตกำแพงแสน โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน การบรรยายทิศทางการพัฒนา มก. เพื่อก้าวเดิน ไปสู่ทศวรรษที่ 8 ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล โดย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวโดยสรุปว่า ด้านการบริหารงานมุ่งเน้นการบริหารงานเชิงระบบ ซึ่งต่อไปจะมีคู่มือการบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การบริหารทรัพย์สิน การบริหารการวิจัย และอื่นๆ โดยไม่ผูกยึดกับตัวผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การมีกรรมการวิชาการ การครองความเป็นที่หนึ่งด้านสารสนเทศของ มก. การสร้างระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้  รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินหน้ามก. สู่ทศวรรษที่ 8” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักว่า สภามก.เป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มาตรา 22) ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลเชิงนโยบายสู่ประชาคมทุกระดับ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบนหลักธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่สภามก.แต่งตั้งตามนโยบาย KU Super Plus เป็นกลไกในการเชื่อมโยงฝ่ายนโยบายกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ได้สภามก.ได้จัดทำแผ่นเอกสารสีเขียว “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8” ฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 28 กันยายน 2558 เสนอข้อมูลข่าวสารและสาระสำคัญของการดำเนินงานของสภามก.ให้แก่ประชาคม มก. พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนามก.ร่วมกันต่อไป

          โดยช่วงท้ายรายการ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างกว้างขวางเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นนายกสภามก.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการ ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8” เป็นแห่งที่สาม

เอกสาร สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์

โครงการเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8  พ.ศ. 2558