วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์พบมิตรเพื่อนร่วมงาน วิทยาเขตศรีราชา ในกิจกรรมเดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาให้การต้อนรับ

          กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปการบริหารวิทยาเขตศรีราชา โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา จากนั้น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8 โดยช่วงท้ายรายการ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรวิทยาเขตศรีราชาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างกว้างขวางเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8” เป็นแห่งที่สอง

AVS_3821-2

เอกสาร สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์

โครงการเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8  พ.ศ. 2558