วันที่ 30 มีนาคม 2560 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ 1 /2560 โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ อาทิ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน นายเปรม ณ สงขลา ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ มก. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงเรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องจำนวนกองทุน เงินบริจาคสมทบกองทุน การบริจาคให้ทุนอุดหนุนการศึกษาและการกุศลอื่น ๆ ของมูลนิธิ มก. การจัดทำคู่มือระเบียบบริหารและวิธีปฏิบัติ ฉบับใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิ มก. เป็นต้น