วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นประธานการประชุมสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่  5 เดินหน้า มก.ฉกส. สู่ทศวรรษที่ 3 นายกสภา ฯ พบผู้นำนิสิต โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านกิจการนิสิตของคณะและส่วนกลางของวิทยาเขต พร้อมด้วยผู้นำนิสิต องค์กรนิสิต ชมรมกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร มก.ฉกส.

          โอกาสนี้ นายกสภาฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการก่อตั้ง มก.ฉกส.ว่า  มก.ฉกส. เป็นบ้านของในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯถวายแด่พระองค์ท่าน และ มก.ฉกส. เป็นวิทยาเขตเดียวของ มก. ที่ได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้น วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 20 ปี มก.ฉกส. จึงเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง ขอให้นิสิตทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็น มก. ฉกส. หรือ นนทรีอีสาน และร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกัน  เพราะเกษตรศาสตร์ คือประเทศไทย ..ประเทศไทย คือ เกษตร

S__4046872