KAS_4076
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงาน “เกษตรแฟร์ ประจำปี 2560” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำสอนพ่อ” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล และศาสตร์แห่งแผ่นดิน นำเสนอเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมในพิธีเปิดเมื่อวันที่  27 มกราคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

            ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ “ตามรอยพระยุคลบาท สรรพศิลปศาสตราธิราช” เป็นนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในลักษณะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย, นวัตกรรม “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” โดยคัดสรร 104 ผลงาน จากการประกวดนวัตกรรมของนักวิจัย และนิสิตมาจัดแสดง, การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น, การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงอาหารของอร่อยจากตลาดน้ำ 8 แห่ง ทั้งนี้ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 จัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 รวมทั้งสิ้น 9 วัน