KAS_4029          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 รองศาสตราจารยย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร ฯ ซึ่งเข้าพบเพื่อกราบคารวะขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ ณ สำนักงานนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน