นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan”
เพื่อการจัดทำแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่วิทยาเขตกำแพงแสน

          วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน จำนวนประมาณ 110 คน เข้าร่วมการประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan” เพื่อการจัดทำแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.ดร.วิโรจ    อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน กล่าวความเป็นมาของโครงการ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ กล่าวต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการจัดทำแผนแม่บท โดยมีกองกลาง และกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวปาฐกถาและเปิดการประชุม ตอนหนึ่งว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้แป็นประธานในการเปิดการประชุมระดมความคิดในวันนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สนองนโยบายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีของดีดีเยอะ และคงจะต้องใช้ของที่มีอยู่เที่ยวใกล้ ๆ ไปกำแพงแสน เป็นที่ทราบกันดีว่า  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  โดยการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักสากลนั้น  จะดำเนินการโดยผ่านสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานตามนโยบายและ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2571)  และมอบให้ฝ่ายบริหาร  นำไปจัดทำรายละเอียดและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  ประกอบกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  ของรัฐบาลในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการสร้างองค์ความรู้ ผ่านระบบการวิจัย  และการพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญ  ในการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ เพื่อการประยุกต์สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ควบคู่กับ การสร้างกำลังคน เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็น “มหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ  และเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  (Center of Excellence) แห่งอาเซียน และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University)