นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

และเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559

            วันที่ 10 กันยายน 2559 ที่บริเวณสวนวรุณาวัน สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษา 5 รอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตใหม่ เค ยู 76 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังเป็นวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี พ.ศ. 2559 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงาม และมีภูมิทัศน์ที่ดีเหมาะสมกับการเรียน การสอน การทำงาน แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีและความรักในองค์กร และเพื่อให้นิสิต ปี 1ได้รับความเป็นมงคล ตั้งมั่นในการเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป จากนั้น รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด จำนวน 20 ชนิด  ได้แก่  ทุ้งฟ้า  อะราง  กาซะลองคำ  สุพรรณิการ์ จันทน์หอม กันเกรา สิรินธรวัลลี ทองหลางลาย  เทพธาโร  ยมหิน  ช้างน้าว  ศรียะลา  กระบก  สัตตบรรณ  เคียม  รัง  สะเดา  ตะเคียนทอง กระซิก และยางนา  หลังจากเสร็จสิ้นการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแล้ว ผู้บริหารและนิสิตปั่นจักรยาน จาก สวนวรุณาวัน ไปยัง อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เพื่อร่วมพิธีปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น เค ยู 76  ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3 และ ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ตามคณะ หน่วยงาน และ จุดพัฒนาส่วนกลาง

            รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นในอดีตโดยศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ริเริ่มให้นิสิตและบุคลากรช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยและปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดอย่างต่อเนื่องแต่ก็ค่อยๆจางหายไป และกลับมาริเริ่มอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ภายใต้โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ นับถึงปัจจุบันรวมเวลา 21 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนาพื้นที่ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าเรียน น่าทำงาน หรือ Green University หนึ่งในนโยบาย 6 U ในปัจจุบัน สำหรับสวน วรุณาวัน สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร นั้น ได้ริเริ่มให้มีการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในปี พ.ศ. 2543 โดยผังของการปลูกต้นไม้เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรวบรวมไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเอาไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยด้วย