นายกสภา ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และปลูกต้นยางนา 9,999 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ฯ

          วันที่ 3 กันยายน 2559 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนา 9,999 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้ เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนิสิตให้รู้คุณค่าของการปลูกต้นไม้ และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของวิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม แสดงถึงความสามัคคีและความรักในองค์กร

          โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี

          สำหรับต้นยางนา จำนวน 9,999 ต้น ได้ปลูกไว้บริเวณแนวรั้ววิทยาเขตกำแพงแสนหลักกิโลเมตรที่ 29 ไปจนถึงถนนสายที่ 17 รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 74 ไร่ จากพื้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งหมด 7,954.10 ไร่ โดยได้รับความเอื้อเฟื้อกล้าพันธุ์ยางนา จำนวน 11,990 ต้น จากกรมป่าไม้ ซึ่งในอนาคต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีต้นยางไว้ศึกษาค้นคว้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย