วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าร่วมการประชุมและให้แนวทางการดำเนินงานจัดตั้ง “ ห้องเกียรติยศ ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังสี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าสำนัก สถาบัน ต่างๆ ร่วมการประชุมหารือเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงต่อไป

          ความเป็นมาของห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้น ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น มีความประสงค์ที่จะรวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน  เหตุการณ์และผลงานต่างๆ ของผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินงานจนแล้วสร็จและได้ใช้สถานที่ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยจัดสร้างเป็น “ห้องเกียรติยศ”  ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖

          ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ให้ย้ายห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ไปจัดตั้งที่สำนักหอสมุด กำแพงแสน และมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน สองล้านบาท แต่เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินงาน จนถึงปัจจุบันยังไม่มีห้องเกียรติยศ ดังนั้นเพื่อให้การจัดตั้งห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยตำแหน่ง ให้ดำเนินการจัดตั้งห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ให้เป็นผลสำเร็จ

IMG_4010-2