วันที่ 4 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมในพิธี

          พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับความอนุเคราะห์ฤกษ์โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ชั้น และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 ชั้น เชื่อมต่อกันมีพื้นที่ใช้สอยรวม 38,606 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้างจำนวน 620 ล้านบาท จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์และทั้งสองภาควิชา ทั้งนี้เพื่อเป็นอาคารการเรียนการสอน ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ ห้องวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการทำกิจกรรมของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในเดือนพฤศจิกายน 2559

1M0A5070-2