ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

*************************************

             สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เป็นผู้เสนอ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  สามารถพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไขร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน ๘ ฉบับ ดังนี้

             ๑. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖ ฉบับ ประกอบด้วย

                 ๑.๑ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ….. [ รายละเอียด ]

                 ๑.๒ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …..  [ รายละเอียด ]

                 ๑.๓ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. …..   [ รายละเอียด ]

                 ๑.๔ ร่างบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. …..  [ รายละเอียด ]

                 ๑.๕ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. …..   [ รายละเอียด ]

                 ๑.๖ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. …..   [ รายละเอียด ]

             ๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. …  [ รายละเอียด ]

             ๓. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. …  [ รายละเอียด ]

             จึงเรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งรวมบุคลากรทุกประเภท นิสิต และนิสิตเก่าทุกท่านทราบ และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับดังกล่าว เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลความเห็นของท่านมาพิจารณาประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาต่อไป