banner_18_march16

ร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*************************************

          สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการพิจารณาเสนอร่างกรอบโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร และแนวทางการนำผลการศึกษาวิเคราะห์จากงานวิจัยสถาบันมาใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมรวม ๓ ครั้ง  และได้จัดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อจัดทำร่างวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สรุปเป็นร่างวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นำเสนอขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

          จึงเรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งรวมบุคลากรทุกประเภท นิสิต และนิสิตเก่าทุกท่าน ได้ทราบข้อมูล และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลความคิดเห็นของท่านมาพิจารณาประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาต่อไป

          อนึ่ง ขอเรียนเชิญบุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และ บุคคลทั่วไป  ร่วมพิจารณา และเสนอแบบฟอร์มเสนอเพิ่มเติม ร่าง วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙