นายกสภาฯ บรรยายพิเศษแก่นิสิตระดับปริญาญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

            วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๒๘ และอธิการบดีคนที่ ๑๓  ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต” ซึ่งเป็นการบรรยายประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ เป็นประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และอาจารย์ประจำวิชา  ผศ.ดร. อัจฉรา นิยมาภา เป็นเลขานุการสาขาวิชา และ รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ เป็นอาจารย์ประจำวิชา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_0678

            ในการบรรยายพิเศษดังกล่าว รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้เทคนิคการบรรยายผ่านประสบการณ์การบริหารที่สั่งสมมานาน และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย การบริหารที่เน้นหลักธรรมาภิบาล การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสอดแทรกการบริหารองค์การ เป็นต้น

DSC_0840

            จากการบรรยายดังกล่าว ทำให้นิสิตมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียนรู้แนวคิดการบริหารองค์กร ตลอดจนกระบวนทัศน์การพัฒนานโยบายทางการศึกษาในฐานะผู้นำทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ หลังจากการบรรยายได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและซักถามในประเด็นต่าง ๆที่สนใจ
DSC_0841