นายกสภา ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ชุดใหม่ พร้อมประชุมคณะกรรมการ ฯ นัดแรก กับ รักษาการแทนอธิการบดี ( ๑๔/๓)

DSC_1876

           ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ชุดใหม่ ตามคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ เนื่องจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี และแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีชุดใหม่ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

DSC_1914

           ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประธานกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เข้าร่วมประชุมนัดแรกในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ รักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ โดยมี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกองกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย ฯ และรับทราบกรอบภารกิจของผู้รักษาการแทนอธิการบดี  ในด้าน “งาน”  “เงิน”  “คน”  ภารกิจอื่นๆ ตลอดจนเรื่องที่สำคัญในการดำเนินงาน เพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างความเข้าใจถูกต้องอย่างเป็นระบบ คนสำราญ งานสำเร็จ  สัมมาทิฐิภิรมย์ ซึ่ง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี ๑๔/๓ นั้น ได้รับการคัดเลือกมาตามกรอบข้อกำหนดของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ คุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคุณสมบัติที่สำคัญเพิ่มเติมและความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอความร่วมมือร่วมใจคณะผู้บริหารในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และทำความเข้าใจกับระบบการบริหารว่า เป็นการบริหารโดยระบบไม่ใช่โดยบุคคล และให้มองภาพรวมของมหาวิทยาลัยในระดับมหภาค เพื่อเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดี ๑๔/๑ และ ๑๔/๒ ได้มีการพัฒนามาอย่างเป็นระบบ เมื่อมาถึงรักษาการแทนอธิการบดี ๑๔/๓ การบริหารงานจึงมีระบบระเบียบมากขึ้น ก่อให้เกิดความต่อเนื่อง ทำงานได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว เรื่องราวจะเบ็ดเสร็จที่สภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้มอบกรอบยุทธศาสตร์ให้กับคณะผู้บริหาร จัดทำแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว จัดทำแผนองค์กรและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ขอให้สภามหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ร่วมกันคิดร่วมกันทำ สื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรออกไป โดยการ Engatement ข้อมูลภายในระหว่างสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารโดยอธิการบดีและคณะ ฯ ผ่านกรรมการนโยบาย ฯ และ Engatement ข้อมูลสู่ภายนอก ภายใต้การบริหารงาน KU++ super plus