รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน” ชื่อตอน “บริการวิชาชีพเพื่อภาคการเกษตรไทย” โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และ คุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องสตูดิโอ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

miracle_007

            ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้กล่าวในรายการเพื่อให้ความมั่นใจแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เกษตรกร ประชาชน และผู้ชมทางโทรทัศน์ ในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ว่า มหาวิทยาลัยยังคงเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและภาคการเกษตรไทย ทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร ทุกภูมิสังคม เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จ และมุ่งเน้นนำองค์ความรู้ด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม สร้างความกินดีอยู่ดีของชาติ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ย้ำถึงจุดยืนในการสร้างองค์ความรู้เพื่อบริการวิชาชีพเกษตร โดยนำเสนอผลิตผล แนวคิด กรอบความคิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการสร้างรายได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจชนบท ตลอดจนด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ฯลฯ

miracle_008

            เทปโทรทัศน์รายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน” ในตอน “บริการวิชาชีพเพื่อภาคการเกษตรไทย” กำหนดออกอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. กับ บริษัท ฟาร์มแชนแนล ปทท.จำกัด ซึ่งรายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน”  ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.30 น. ทาง มิราเคิล แชนแนล ทีวี