รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนจักรยาน จำนวน 500 คัน ซึ่ง ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้สนับสนุน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 1,000 คน ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

KU_kps (96)

          ในปี 2558 มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการ KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University “ KU Eco – BIKE WALK SLIM ” ปั่น เดิน ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งเป็นภาพใหญ่ของการรณรงค์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  และโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ KU Eco – BIKE คือหนึ่งในโครงการ KU Eco ที่ตอบโจทย์การรณรงค์ใช้จักรยานในรั้วมหาวิทยาลัย การมีจิตสำนึกที่ดี และรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิภาณในกิจกรรมปั่นจักรยาน สร้างกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป โดยจะเริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation KU White Bike Green Campus • Healthy Community ทั้งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึง กุมภาพันธ์ 2559 และระยะที่สองในเดือนตุลาคม 2558 – เดือน สิงหาคม 2559 เป็นการวางระบบทางด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดความยั่งยืน