รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายชุมพล พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายอำนวย เนตยสุภา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารระดับสูง นำโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ราตรี    เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ รวมถึง ผู้ช่วยอธิกาบดี บุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ กับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต ประธานสภาผู้แทนนิสิต นายกสโมสรนิสิตทุกคณะ กรรมการบริหารองค์การนิสิต สโมสรนิสิต จำนวนประมาณ 80 คน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้นำนิสิต “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 ” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 – 13.45 น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารพูดคุยในเรื่องนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ซึ่ง มก. มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ บทบาทหน้าที่ของนิสิต และผู้นำนิสิต จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องนิสิต ของ พ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558

KAS_7770

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมาทิฐิกับผู้นำนิสิต เนื่องจาก นิสิตคือหัวหัวใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามี พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ดังนั้น ในขณะนี้ มก.  จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายการบริหารจัดการที่ชัดเจน ระหว่างฝ่ายนโยบาย และ ฝ่ายบริหาร ที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน หรือ KU SUPER PLUS   เราจะบริหารจัดการ สร้างนิสิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นหัวใจของประเทศ พร้อมกันนี้นายกสภาฯ ได้มอบพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 ให้กับผู้นำนิสิตทุกคน นำไปศึกษาทำความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8” เป็นครั้งที่ ห