ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย พบหัวหน้าศูนย์วิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเดินทางไปด้วย