วันที่ 3 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการโครงการ“อ่านทุกที่ใน มก. –Read@KU” จุดบริการที่ 9 หอพักชาย (แสงจันทร์) จุดบริการที่ 10 หอพักหญิง (พุทธชาด) และ จุดบริการที่ 11 KULIB@Too Fast To Sleep ซึ่งนับเป็นการเปิดจุดบริการในพื้นที่ที่ครอบคลุมการให้บริการแก่นิสิตจำนวนมาก เป็นครั้งแรก โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต ให้เกียรติร่วมกันเปิดจุดบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศรักการอ่านทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โครงการ “อ่านทุกที่ใน มก. –Read@KU” เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศและสร้างนิสัยรักการอ่านโดยการขยายโอกาสการเข้าถึงหนังสือของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังจุดพักรอรถในมหาวิทยาลัยและจุดบริการอื่นๆ โดยได้เปิดบริการ Read@KU ครั้งแรกในวันที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งสอดคล้องตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติประกาศให้ปี พ.ศ. 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน และประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” และคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 3 ประเด็น คือ การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน และการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่านอย่างยั่งยืน

          จุดบริการภายในมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดให้บริการแล้ว มีดังนี้

          1) จุดบริการโรงอาหารกลาง 1

          2) โรงอาหารกลาง 2

          3) อาคารสารนิเทศ 50 ปี บริเวณชั้น1

          4) จุดรอรถโดยสารประจำวิทยาเขตศาลาหกเหลี่ยม

          5) จุดรอรถโดยสารประจำวิทยาเขตหน้าธนาคารไทยพาณิชย์

          6) จุดรอรถโดยสารประจำวิทยาเขตหน้าอาคารกองยานพาหนะ

          7) จุดรอรถโดยสารประจำวิทยาเขตสวนพฤกษศาสตร์หน้าสำนักหอสมุด

          8) ห้องสมุดในสวนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โดยในปีงประมาณ 2560 เปิดจุดบริการเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 จุด ซึ่งเป็นจุดบริการที่ 9,10,11 ดังนี้

          9) หอพักชาย (แสงจันทร์)

          10) หอพักหญิง (พุทธชาด)

          11) KULIB@Too Fast To Sleep