วันที่ 1 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Ex-MBA ประจำปี 2559 โดยมี รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มก. มอบของที่ระลึก ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ Ex-Night’60 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. กล่าวต้อนรับ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ