สรุปมติการประชุมสภา

 การประชุุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 (วันจันทรที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 (วันจันทร์ที่ 30 กันยาน พ.ศ. 2562)
 การประชุุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 (วันจันทรที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562)
 การประชุุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 (วันจันทรที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 (วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษครั้งที่ 1/2562(วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 (วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 (วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 (วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 (วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 (วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562)