งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2489
อ่านต่อ …


การส่งมอบผลการดำเนินงาน ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)
29 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ …

 


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
11 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ …


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมสถานีวิจัยปากช่อง
10 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ …

 


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
10 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ …


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมสถานีวิจัยทับกวาง
10 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ …