ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หารือร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หารือร่วมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนอานันทมหิดล
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ …