KAS_0472

          วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.59 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมนำขบวนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยเครื่องบริวาร พระกฐิน ไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อำเภอเมืองท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ พระราชสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้มีบุคลากร รวมทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตร่วมในพิธี จำนวนประมาณ 1,100 คน

          ทั้งนี้ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ประกาศยอดเงินบริจาคต่อประธานสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  2,693,682.00 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) นับเป็นกฐินพระราชทานในปีรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย