supan1

          วันที่ 9 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ และคณะที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายอารมณ์ ขำคมกุล นายนคร เหลืองประเสริฐ และรองศาสตราจารย์ชูเกียรติ  รักซ้อน เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 20 คน และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ จำนวน 37 คน ร่วมให้การต้อนรับ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและ นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นอย่างยิ่ง