KAS_5144
นายกสภาฯ ร่วมวางพวงมาลา คารวะสามบูรพาจารย์
ครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ …
KAS_4666
นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55
“ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0”
วันที่ 31 มกราคม 2560
อ่านต่อ …
110067
นายกสภาฯ ร่วมชมการแสดงของนิสิตในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560
วันที่ 28 มกราคม 2560
อ่านต่อ …
KAS_4087
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ผู้แทนพระองค์
เปิดงานเกษตรแฟร์ ปี 2560
วันที่ 27 มกราคม 2560
อ่านต่อ …
KAS_4018
มอบทุนการศึกษาจากกองทุน รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล
แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี
วันที่ 26 มกราคม 2560
อ่านต่อ …