auto
ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการพิจารณาวาระที่ 3 แล้ว
อ่านต่อ …
skuqs
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา ประจำปี 2015(QS WUR by Subject 2015)
อ่านต่อ …
1
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมงานต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีในโอกาส
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านต่อ …
viroj_council1
 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าสักการะ พระพุทธชินสีห์ ณ พุทธเกษตร มก. พระพิรุณทรงนาค
และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเกษตรศาสตร์
อ่านต่อ …
virot121
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อครั้งการประชุม ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ได้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
อ่านต่อ …