Untitled-1
“นายกสภา มก. พบประชาคมสกลนคร“
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมหนองหาร แอลลิแกรนด์ อ.เมือง จ.สกลนคร
อ่านต่อ …
สัมมนา “สภา มก. พบประชาคม มก. ครั้งที่ 1 ”
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อ่านต่อ …
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงพระกรุณามอบ รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ผู้แทนพระองค์
อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานมอบให้แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
อ่านต่อ …
DSC_2384
นายกสภา มก. ดำเนินงานแบบ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อ่านต่อ …