KAS_5352
นายกสภาฯ เปิดงานการนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557
อ่านต่อ …
KAS_4405
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อ่านต่อ …
 KAS_4350
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4
กลุ่มคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนหนึ่ง
ได้เข้าพบให้กำลังใจ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านต่อ …
news_new2
มก. – กระทรวงเกษตร ฯ – ธกส. จับมือขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคการเกษตรด้วย Digital Economy
อ่านต่อ …
Untitled-1
บรรยาย “การบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
ให้กับสมาชิกชมรม มก. อาวุโส ได้รับทราบถึงการบริหารงานแบบpage19 copy3
อ่านต่อ …