KU_kps (12)
นายกสภา ฯ ร่วมวางพวงมาลา ในโอกาสครบรอบ 36 ปี
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KU_kps (84)
นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2558
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
37_202
นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดอบรมผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
และ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
37_183
นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ
พัฒนาระบบโครงข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
banner_16nov
ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์
และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …