20160129_2947-2

นายกสภา ฯ เยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา และศึกษาการพัฒนานิเวศวิทยาเขาน้ำซับ
เมื่อวันที่ 29 -30 มกราคม 2559
อ่านต่อ …

KAS_3407
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
อ่านต่อ…
banner_14_3
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเลือก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สืบต่อจาก รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
KAS_2904
นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ
พัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
DSC_2310
นายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ครบรอบ 31 ปี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559