12778726_989605077776991_1589682766277996698_o
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดอุทยานบัว
ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …
KAS_7277
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้สรรหาอธิการบดีคนที่ 15
พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …
DSC_0678
นายกสภาฯ บรรยายพิเศษแก่นิสิตระดับปริญาญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …
KAS_7009
นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
“ลงนามถวายพระพร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …
12788567_239104193097022_2049020102_o
นายกสภา ฯ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …