11102015_770954016374427_730666298_n-2

มก. ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และบุคลากร
วันที่ 14 มีนาคม 2559
อ่านต่อ …

IMG_0237_resize-2

นายกสภา ฯ เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการเกษตรโคพันธุ์เนื้อ
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ …

IMG_0199_resize-2
นายกสภาฯ เยี่ยมชมและพบปะบุคลากร
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
อ่านต่อ …
IMG_6187-2
นายกสภา ฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
อ่านต่อ …
KAS_8654-2
นายกสภาฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร
ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ ๕๐ ปี
อ่านต่อ …