26sepนายกสภา ฯ มอบโล่พระพิรุณ แก่ผู้มีคุโณปการต่อวงดุริยางค์เครื่องลม
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 26 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
transfor1นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan”
เพื่อการจัดทำแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 24-25 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
20sepนายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี สำนักทะเบียนและประมวลผล
วันที่ 20 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
16sepนายกสภา ฯ ร่วมโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.”
และเป็นประธานในงาน “มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ”
วันที่ 16-17 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
15sepนายกสภา ฯ ร่วมการเสวนาสู่ 2 ทศวรรษ
วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วางเป้าหมายเป็นวงระดับอาชีพแห่งแรกของไทย
วันที่ 15 กันยายน 2559
อ่านต่อ…