วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

PR 5_22_2-2

          งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตรของไทย รวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดการเรียนการสอนครบ ๓๗ปี ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาทางการเกษตร โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืน สืบไป

          กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช จัดแสดงพระราชกรณียกิจการด้านการประมง และตลอดจนสิ่งประดิษฐ์คิดค้น โดยอาจารย์ และนิสิตจากคณะต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการตามรอยพระยุคลบาท การจำลองการเลี้ยงปลานิล ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง การแสดงปลากัดไตรรงค์   นิทรรศการเรียนรู้ทำกินสร้างอาชีพ แสดงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร  การปลูกพืชน้ำน้อยในนาข้าว ตลาดนัดวิจัย งานวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ  ผักสวนครัวคู่บ้านสืบสานงานอนุรักษ์พันธุ์ผักไทย การจำลองแสดงผักสวนครัวทั่วไป ปลูกผักในกระถาง และผักสวนครัวต่างๆที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพร เป็นต้น