KAS_4285-2

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เกษตรแฟร์” ประจำปี 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ชวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานเกษตรแฟร์  จนถึงเวลาประมาณ 20.30 น. จึงเสด็จกลับ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          การจัดงานเกษตรแฟร์เป็นกิจกรรมประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2559 ภายใต้แนวคิด“เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง” โดยมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมงานวิจัยใน 11 โซน 55 ผลงาน บนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่ให้ความรู้และสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภัยแล้ง การจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำ การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อาชีพเสริมช่วงภัยแล้ง ตลอดจนนวัตกรรมผลงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

          ภายในงานแบ่งเป็นโซนพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน โซนสัตว์ต้นไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดน้ำ รวมถึงร้านมูลนิธิในส่วนพระองค์ กิจกรรมการแสดงของนิสิตและร้านนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของกิจกรรมการประกวด  ประกอบด้วยการประกวดพืช การประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทอาหาร และไม่ใช่อาหาร การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิตนักศึกษา งานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง การประกวดแพะและไก่พื้นเมือง การประกวดวาดภาพ การประกวดแข่งขันจัดตู้ปลาระดับนักเรียน นิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพ และการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น