รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร เลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก และสถาบัน  ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฟัง “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 โดยได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี อ่านต่อ

KAS_4405