เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4  กลุ่มคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนหนึ่งได้เข้าพบให้กำลังใจ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาเร่งรัดการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตัวจริง เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม นี้  ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แสดงจุดยืนในการร่วมหาทางออกที่ดีที่สุดและก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ โดยยึดองค์กรเป็นหลัก มีธรรมาภิบาลและสร้างความสามัคคี และเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้เดินไปข้างหน้าและเป็นที่พึ่งของสังคมอย่างยั่งยืน

KAS_4350