รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับ “การบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ให้กับสมาชิกชมรม มก. อาวุโส ได้รับทราบถึงการบริหารงานแบบ page19 copy3 และ การดำเนินการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนตอบข้อซักถาม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และงานแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกชมรม มก. อาวุโสที่มีอายุครบ 80 , 81 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Untitled-1