วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  นายเอนก บุญหนุน และ คณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดีทุกฝ่าย ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ประชาคมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 ” เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา คณาจารย์ ผู้อำนวยการสำนัก  กอง  บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเข้าร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ จำนวนประมาณ 500 คน

          กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปพัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การบรรยายทิศทางการพัฒนา มก. เพื่อก้าวเดินไปสู่ทศวรรษที่ 8 ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ได้แก่ โครงสร้าง มก.ในปัจจุบัน Road Map กิจกรรมต่างๆ แนวทางการดำเนินงาน 4 กรอบ : จัดคน จัดงาน จัดเงิน และจัดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืนโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินหน้ามก. สู่ทศวรรษที่ 8” โดยช่วงท้ายรายการ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์อย่างกว้างขวางเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8” เป็นแห่งที่สี่

12113276_907539022650264_3491386593801841510_o-2