วันที่  6 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 น. ณ ห้องนายกสภา ฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคำนับ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ปรึกษาหารือในการร่วมพัฒนา รายการเพื่อภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสภานีวิทยุ ม.ก. อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมการปรึกษา

KAS_3668