รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบริการดีมีคุณธรรม รางวัลแข่งขันประหยัดพลังงานระหว่างฝ่าย เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุด มก. ครบรอบ 38 ปี และพิธีเปิดโครงการหลังคาสีเขียว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

DSC_0629