เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดรักษาการ (2) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558   เพื่อมอบนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้ KU Super Plus   ประกอบด้วย

 • รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดี
 • รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแแผนและพัฒนา
 • ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 • รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
 • ผศ.ภุชงค์ อุทยโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
 • รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 • รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
 • รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
 • รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • และ ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี